20. 6. 2019  10:58 Valéria
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta architektúry


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Architektúra virtuálnych svetov
Název tématu anglicky: Architecture of virtual worlds
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantující pracoviště: Ústav architektúry občianskych budov (FA)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Anotace: Imaginárne svety sú oddávna veľkou témou nielen vizuálnych umení. Skúmanie ich rôznych foriem vo vývoji ako sú mytologické, fantazijné svety a ich dopad na idealizovanú predstavu sveta a úlohy architektúry v nej. Dlhý rad predstáv je bohatý materiál pre analýzu nielen historického materiálu, ale aj jeho súčasnej podoby v digitálnych médiách. Zhodnotenie rôznych možností a experimentovanie s uvedenými prístupmi je zámerom predkladanej témy
Anotace anglicky: Imaginary worlds have always been a great subject not only of visual arts. Examining their different forms in development, such as mythological, imaginative worlds, and their impact on the idealized worldview and the role of architecture in it. A long list of ideas is a rich material for analyzing not only historical material but also its current form in digital media. Evaluating different options and experimenting with malicious approaches is the intent of the topic being presented.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-ARCH architektúra-- nezadáno -- -- nezadáno --