Oct 20, 2019   3:25 a.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Architektúra virtuálnych svetov
Title of topic in English: Architecture of virtual worlds
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Public Buildings - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Annotation: Imaginárne svety sú oddávna veľkou témou nielen vizuálnych umení. Skúmanie ich rôznych foriem vo vývoji ako sú mytologické, fantazijné svety a ich dopad na idealizovanú predstavu sveta a úlohy architektúry v nej. Dlhý rad predstáv je bohatý materiál pre analýzu nielen historického materiálu, ale aj jeho súčasnej podoby v digitálnych médiách. Zhodnotenie rôznych možností a experimentovanie s uvedenými prístupmi je zámerom predkladanej témy
Annotation in English: Imaginary worlds have always been a great subject not only of visual arts. Examining their different forms in development, such as mythological, imaginative worlds, and their impact on the idealized worldview and the role of architecture in it. A long list of ideas is a rich material for analyzing not only historical material but also its current form in digital media. Evaluating different options and experimenting with malicious approaches is the intent of the topic being presented.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ARCH Architecture