17. 10. 2019  7:26 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Architektúra virtuálnych svetov
Názov témy anglicky: Architecture of virtual worlds
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Anotácia: Imaginárne svety sú oddávna veľkou témou nielen vizuálnych umení. Skúmanie ich rôznych foriem vo vývoji ako sú mytologické, fantazijné svety a ich dopad na idealizovanú predstavu sveta a úlohy architektúry v nej. Dlhý rad predstáv je bohatý materiál pre analýzu nielen historického materiálu, ale aj jeho súčasnej podoby v digitálnych médiách. Zhodnotenie rôznych možností a experimentovanie s uvedenými prístupmi je zámerom predkladanej témy
Anotácia anglicky: Imaginary worlds have always been a great subject not only of visual arts. Examining their different forms in development, such as mythological, imaginative worlds, and their impact on the idealized worldview and the role of architecture in it. A long list of ideas is a rich material for analyzing not only historical material but also its current form in digital media. Evaluating different options and experimenting with malicious approaches is the intent of the topic being presented.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ARCH architektúra