Oct 20, 2019   7:10 p.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Nové výrobné techniky a ich vplyv na architektonický design v extrémnych podmienkach
Title of topic in English: New production techniques and their impact on architectural design under extreme conditions
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Public Buildings - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Annotation: 4D tlač je inovatívna technológia vo vývoji, ktorá kombinuje výhody 3D tlače a inteligentných materiálov, ktoré dokážu reagovať na vonkajšie vplyvy a vďaka tvarovej pamäti sa prispôsobiť vopred definovaným konfiguráciám. Použitie inteligentných materiálov dokáže odľahčiť technologické požiadavky na mnohé procesy. Správne zadefinovanie konfigurácií odoziev na vonkajšie vplyvy môže uľahčiť dizajn architektonických zásahov v extrémnych podmienkach a vytvoriť nové geometrické štruktúry. Architektúra sa tak ešte viac môže priblížiť prírode a preberať jej dynamiku, inteligenciu a schopnosť prispôsobenia sa v reálnom čase. Predmetom navrhovanej práce je študovať experimentálne geometrické formy, zadefinovať ich chovanie a požiadavky na ich odozvy a materiál.
Annotation in English: 4D Print is an innovative development technology that combines the benefits of 3D printing and intelligent materials that can respond to external influences and conform to predefined configurations with shape memory. The use of intelligent materials can ease the technological demands of many processes. Correctly defining external response configurations can facilitate the design of architectural interventions under extreme conditions and create new geometric structures. Thus, architecture can bring nature closer to its dynamics, intelligence and ability to adapt in real time. Subject to the proposed work is to study experimental geometric forms, to define their behavior and requirements for their responses and material.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-Aext Architecture