18. 10. 2019  23:09 Lukáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Nové výrobné techniky a ich vplyv na architektonický design v extrémnych podmienkach
Názov témy anglicky: New production techniques and their impact on architectural design under extreme conditions
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Anotácia: 4D tlač je inovatívna technológia vo vývoji, ktorá kombinuje výhody 3D tlače a inteligentných materiálov, ktoré dokážu reagovať na vonkajšie vplyvy a vďaka tvarovej pamäti sa prispôsobiť vopred definovaným konfiguráciám. Použitie inteligentných materiálov dokáže odľahčiť technologické požiadavky na mnohé procesy. Správne zadefinovanie konfigurácií odoziev na vonkajšie vplyvy môže uľahčiť dizajn architektonických zásahov v extrémnych podmienkach a vytvoriť nové geometrické štruktúry. Architektúra sa tak ešte viac môže priblížiť prírode a preberať jej dynamiku, inteligenciu a schopnosť prispôsobenia sa v reálnom čase. Predmetom navrhovanej práce je študovať experimentálne geometrické formy, zadefinovať ich chovanie a požiadavky na ich odozvy a materiál.
Anotácia anglicky: 4D Print is an innovative development technology that combines the benefits of 3D printing and intelligent materials that can respond to external influences and conform to predefined configurations with shape memory. The use of intelligent materials can ease the technological demands of many processes. Correctly defining external response configurations can facilitate the design of architectural interventions under extreme conditions and create new geometric structures. Thus, architecture can bring nature closer to its dynamics, intelligence and ability to adapt in real time. Subject to the proposed work is to study experimental geometric forms, to define their behavior and requirements for their responses and material.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-Aext architektúra