Oct 17, 2019   5:46 p.m. Hedviga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Sakrálna architektúra po zániku sakrálnej funkcie. Uplatnenie historickej substancie v nových podmienkach.
Title of topic in English: Sacral architecture after end of the sacral function. Exertion of the historical substance in new conditions.
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
Annotation: Sakrálna architektúra tvorí nielen dôležitú súčasť kultúrneho dedičstva, ale aj nezastúpiteľný faktor v štruktúre kultúrno - historických hodnôt konkrétneho prostredia. Práve na nej sa v doterajšom vývoji manifestovali najvýznamnejšie umelecké a architektonické hodnoty. Moderná doba vplyvom zmien v spoločenskej situácii /sekularizácia, uvoľnenie konfesných väzieb a iné/ vedie k "nadbytočnosti" niektorých historických sakrálnych objektov. Cieľom práce je analýza uvedenej situácie, zhodnotenie príkladov a stanovenie kritérií pre ďalšie pôsobenie a uplatnenie ich hodnôt /funkčné využitie, metodické otázky, intervencie do substancií, atď./. Predmet práce je naviazaný na prebiehajúci projekt APVV SK-AT-2017-0014 "Princípy udržateľnosti v kontexte urbánnych štruktúr".
Annotation in English: Sacral architectur is not only an importand part of cultural heritage, but also an irreparable factor in the structure of cultural and historical values of the habitat. Direct here were manifested the most importand artistical and architectonical values in the historical development. In the modern time amis at make same of this objects "exvessive" due to the changes in the society situation /secularisation, unlocking of cofessional relations, etc./. The aim of this thesis is to analyse of this status, evaluation of examples and determination of criterions to their preservation and exertion of the values /function, metodical questions, intervention in the substance, etc./. The subject of the thesis is related to the running project APVV SK-AT-2017-0014 "Sustainability principles in the contects of historic urban structures".Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ARCH Architecture