21. 10. 2019  1:54 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Sakrálna architektúra po zániku sakrálnej funkcie. Uplatnenie historickej substancie v nových podmienkach.
Názov témy anglicky: Sacral architecture after end of the sacral function. Exertion of the historical substance in new conditions.
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
Anotácia: Sakrálna architektúra tvorí nielen dôležitú súčasť kultúrneho dedičstva, ale aj nezastúpiteľný faktor v štruktúre kultúrno - historických hodnôt konkrétneho prostredia. Práve na nej sa v doterajšom vývoji manifestovali najvýznamnejšie umelecké a architektonické hodnoty. Moderná doba vplyvom zmien v spoločenskej situácii /sekularizácia, uvoľnenie konfesných väzieb a iné/ vedie k "nadbytočnosti" niektorých historických sakrálnych objektov. Cieľom práce je analýza uvedenej situácie, zhodnotenie príkladov a stanovenie kritérií pre ďalšie pôsobenie a uplatnenie ich hodnôt /funkčné využitie, metodické otázky, intervencie do substancií, atď./. Predmet práce je naviazaný na prebiehajúci projekt APVV SK-AT-2017-0014 "Princípy udržateľnosti v kontexte urbánnych štruktúr".
Anotácia anglicky: Sacral architectur is not only an importand part of cultural heritage, but also an irreparable factor in the structure of cultural and historical values of the habitat. Direct here were manifested the most importand artistical and architectonical values in the historical development. In the modern time amis at make same of this objects "exvessive" due to the changes in the society situation /secularisation, unlocking of cofessional relations, etc./. The aim of this thesis is to analyse of this status, evaluation of examples and determination of criterions to their preservation and exertion of the values /function, metodical questions, intervention in the substance, etc./. The subject of the thesis is related to the running project APVV SK-AT-2017-0014 "Sustainability principles in the contects of historic urban structures".Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ARCH architektúra