Aug 22, 2019   7:44 a.m. Tichomír
Academic information system

Summary of topics offered - The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Nové modely a stratégie nájomného bývania
Title of topic in English: New models and strategies of rental housing
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: The Institute of Architecture of Residential Buildings - FA
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
Annotation: Cieľom dizertačnej práce je výskum nových modelov nájomného bývania, ktoré by zodpovedali súčasným potrebám. Akútny nedostatok nájomných bytov na Slovensku si vyžaduje výskumnú podporu a kvalitnú teoretickú prípravu. Túto tematiku i v minulosti podporovali architekti, predovšetkým hnutie Bauhaus, ktoré iniciovalo celý rad progresínych projektov v oblasti bývania. Na podobnom základe je možné i v súčasnosti realizovať optimalizované architektonické návrhy nájomného bývania aj so stratégiou ich výstavby a financovania. Súčasťou výskumu je i spracovanie odporúčaní optimalizovaných zásad navrhovania nájomného bývania. Vhodné sú modely špecifického zdieľaného bývania, ktoré podporujú komunitný charakter a zlepšujú sociálne väzby. Dizertačná práca sa bude zaoberať optimalizačnou stratégiou progresívneho navrhovania nájomného bývania a zároveň stanoví základné odporúčania ako zvýšiť architektonickú kvalitu nájomných bytových domov. Výskum je viazaný na odbornú špecializáciu školiteľky a Ústavu architektúry obytných budov a pripravovaný grantový projekt cezhraničnej spolupráce. Kľúčové slová: nájomné bývanie, byt, komunita, sociálna zodpovednosť
Annotation in English: The main aim of the PhD thesis is to research new models of rental housing that would meet current needs. The urgent shortage of rental apartments in Slovakia requires support of research and theoretical training. Solution of this kind of housing has been supported in the past by many architects, especially the Bauhaus movement, which has inspired numerous progressive projects of housing. Nowadays we can optimize design of rental apartments and the strategy for the construction and financing on the similar basis. Undivided part of the thesis will be typology research. The appropriate models for study are other forms of shared housing, which support community character and improve social relationships. Dissertation will have a practical output in form of recommendations how to optimize and improve architectural quality of progressive rental housing projects. The research is tied to the tutor and institute specialization and will continue in forthcoming grant project of cross-border cooperation. Keywords: rental housing, apartment, community, social responsibilityLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-ARCH Architecture-- not entered -- -- not entered --