24. 9. 2019  10:43 Ľuboš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Nové modely a stratégie nájomného bývania
Názov témy anglicky: New models and strategies of rental housing
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav architektúry obytných budov - FA
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
Anotácia: Cieľom dizertačnej práce je výskum nových modelov nájomného bývania, ktoré by zodpovedali súčasným potrebám. Akútny nedostatok nájomných bytov na Slovensku si vyžaduje výskumnú podporu a kvalitnú teoretickú prípravu. Túto tematiku i v minulosti podporovali architekti, predovšetkým hnutie Bauhaus, ktoré iniciovalo celý rad progresínych projektov v oblasti bývania. Na podobnom základe je možné i v súčasnosti realizovať optimalizované architektonické návrhy nájomného bývania aj so stratégiou ich výstavby a financovania. Súčasťou výskumu je i spracovanie odporúčaní optimalizovaných zásad navrhovania nájomného bývania. Vhodné sú modely špecifického zdieľaného bývania, ktoré podporujú komunitný charakter a zlepšujú sociálne väzby. Dizertačná práca sa bude zaoberať optimalizačnou stratégiou progresívneho navrhovania nájomného bývania a zároveň stanoví základné odporúčania ako zvýšiť architektonickú kvalitu nájomných bytových domov. Výskum je viazaný na odbornú špecializáciu školiteľky a Ústavu architektúry obytných budov a pripravovaný grantový projekt cezhraničnej spolupráce. Kľúčové slová: nájomné bývanie, byt, komunita, sociálna zodpovednosť
Anotácia anglicky: The main aim of the PhD thesis is to research new models of rental housing that would meet current needs. The urgent shortage of rental apartments in Slovakia requires support of research and theoretical training. Solution of this kind of housing has been supported in the past by many architects, especially the Bauhaus movement, which has inspired numerous progressive projects of housing. Nowadays we can optimize design of rental apartments and the strategy for the construction and financing on the similar basis. Undivided part of the thesis will be typology research. The appropriate models for study are other forms of shared housing, which support community character and improve social relationships. Dissertation will have a practical output in form of recommendations how to optimize and improve architectural quality of progressive rental housing projects. The research is tied to the tutor and institute specialization and will continue in forthcoming grant project of cross-border cooperation. Keywords: rental housing, apartment, community, social responsibilityObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ARCH architektúra