20. 10. 2020  4:56 Vendelín
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta architektúry a dizajnu


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Inovatívne formy pre zdravé bývanie seniorov
Název tématu anglicky:
Innovative forms of healthy living for seniors
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta architektúry a dizajnu
Garantující pracoviště:
Ústav architektúry obytných budov (FAD)
Max. počet studentů:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace:
Cieľom dizertačnej práce je výskum aktuálnych inovatívnych foriem pre zdravé bývanie seniorov, ich vyhodnotenie, optimalizácia a stanovanie základných odporúčaní pre potreby architektonického navrhovania. Vyžaduje si podrobnú analýzu súčasného stavu problematiky u nás a vo vybraných európskych krajinách, vrátane demografických a socio-ekonomických a trendov, tak aby bolo možné stanoviť kritériá tvorby pre adaptabilné architektonické formy bývania seniorov, vhodné pre podmienky Slovenska. Rovnako je nutné v dizertačnej práci kategorizovať špecifické potreby seniorov, ktoré závisia od ich zdravotného stavu a priamo ovplyvňujú architektonické riešenie a koncepciu bývania seniorov. Dizertačná práca by mala byť zameraná na skúmanie adaptabilnej urbanisticko-architektonickej koncepcie zdravého bývania seniorov. Výskum je viazaný na odbornú špecializáciu školiteľky a Ústavu architektúry obytných budov a pripravovaný grantový projekt cezhraničnej spolupráce. Kĺúčové slová: senior, adaptabilita, ADL - aktivita bežného denného života (ADL = Activities of daily life), hodotenie budovy po začatí jej užívania - post-occupancy evaluation, komunitná služba, demografické stárnutie, centralizované a decentralizované zariadenie
Anotace anglicky:
The main aim of the PhD thesis is to research current innovative forms of healthy living for seniors. The research will evaluate, optimize and define basic recommendations for the needs of architectural design. It requires a detailed analysis of the current situation in our country and in selected European countries, including demographic and socio-economic trends, in order to set the criteria for the adaptable architectural forms of seniors housing suitable for the conditions in Slovakia. It is also required to categorize the specific needs for seniors, which depend on their health state and directly affect the architectural concept and solution. The dissertation should be focused on exploring the adaptability in urban and architectural concept of healthy living for seniors. The research is tied to the tutor and institute specialization and will continue in forthcoming grant project of cross-border cooperation. Keywords: senior, adaptability, daily life activity (ADL), post-occupancy evaluation, community service, demographic aging, centralized and decentralized facilitiesOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ARCH architektúra