Oct 26, 2020   3:32 a.m. Demeter
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture and Design


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Inovatívne formy pre zdravé bývanie seniorov
Title of topic in English:
Innovative forms of healthy living for seniors
State of topic:
approved (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture and Design
Supervising department: The Institute of Architecture of Residential Buildings - FAD
Max. no. of students:
2
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Annotation:
Cieľom dizertačnej práce je výskum aktuálnych inovatívnych foriem pre zdravé bývanie seniorov, ich vyhodnotenie, optimalizácia a stanovanie základných odporúčaní pre potreby architektonického navrhovania. Vyžaduje si podrobnú analýzu súčasného stavu problematiky u nás a vo vybraných európskych krajinách, vrátane demografických a socio-ekonomických a trendov, tak aby bolo možné stanoviť kritériá tvorby pre adaptabilné architektonické formy bývania seniorov, vhodné pre podmienky Slovenska. Rovnako je nutné v dizertačnej práci kategorizovať špecifické potreby seniorov, ktoré závisia od ich zdravotného stavu a priamo ovplyvňujú architektonické riešenie a koncepciu bývania seniorov. Dizertačná práca by mala byť zameraná na skúmanie adaptabilnej urbanisticko-architektonickej koncepcie zdravého bývania seniorov. Výskum je viazaný na odbornú špecializáciu školiteľky a Ústavu architektúry obytných budov a pripravovaný grantový projekt cezhraničnej spolupráce. Kĺúčové slová: senior, adaptabilita, ADL - aktivita bežného denného života (ADL = Activities of daily life), hodotenie budovy po začatí jej užívania - post-occupancy evaluation, komunitná služba, demografické stárnutie, centralizované a decentralizované zariadenie
Annotation in English:
The main aim of the PhD thesis is to research current innovative forms of healthy living for seniors. The research will evaluate, optimize and define basic recommendations for the needs of architectural design. It requires a detailed analysis of the current situation in our country and in selected European countries, including demographic and socio-economic trends, in order to set the criteria for the adaptable architectural forms of seniors housing suitable for the conditions in Slovakia. It is also required to categorize the specific needs for seniors, which depend on their health state and directly affect the architectural concept and solution. The dissertation should be focused on exploring the adaptability in urban and architectural concept of healthy living for seniors. The research is tied to the tutor and institute specialization and will continue in forthcoming grant project of cross-border cooperation. Keywords: senior, adaptability, daily life activity (ADL), post-occupancy evaluation, community service, demographic aging, centralized and decentralized facilitiesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ARCH Architecture