29. 9. 2020  3:01 Michal, Michaela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry a dizajnu


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Inovatívne formy pre zdravé bývanie seniorov
Názov témy anglicky: Innovative forms of healthy living for seniors
Stav témy:
schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta architektúry a dizajnu
Garantujúce pracovisko: Ústav architektúry obytných budov - FAD
Max. počet študentov:2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Cieľom dizertačnej práce je výskum aktuálnych inovatívnych foriem pre zdravé bývanie seniorov, ich vyhodnotenie, optimalizácia a stanovanie základných odporúčaní pre potreby architektonického navrhovania. Vyžaduje si podrobnú analýzu súčasného stavu problematiky u nás a vo vybraných európskych krajinách, vrátane demografických a socio-ekonomických a trendov, tak aby bolo možné stanoviť kritériá tvorby pre adaptabilné architektonické formy bývania seniorov, vhodné pre podmienky Slovenska. Rovnako je nutné v dizertačnej práci kategorizovať špecifické potreby seniorov, ktoré závisia od ich zdravotného stavu a priamo ovplyvňujú architektonické riešenie a koncepciu bývania seniorov. Dizertačná práca by mala byť zameraná na skúmanie adaptabilnej urbanisticko-architektonickej koncepcie zdravého bývania seniorov. Výskum je viazaný na odbornú špecializáciu školiteľky a Ústavu architektúry obytných budov a pripravovaný grantový projekt cezhraničnej spolupráce. Kĺúčové slová: senior, adaptabilita, ADL - aktivita bežného denného života (ADL = Activities of daily life), hodotenie budovy po začatí jej užívania - post-occupancy evaluation, komunitná služba, demografické stárnutie, centralizované a decentralizované zariadenie
Anotácia anglicky:
The main aim of the PhD thesis is to research current innovative forms of healthy living for seniors. The research will evaluate, optimize and define basic recommendations for the needs of architectural design. It requires a detailed analysis of the current situation in our country and in selected European countries, including demographic and socio-economic trends, in order to set the criteria for the adaptable architectural forms of seniors housing suitable for the conditions in Slovakia. It is also required to categorize the specific needs for seniors, which depend on their health state and directly affect the architectural concept and solution. The dissertation should be focused on exploring the adaptability in urban and architectural concept of healthy living for seniors. The research is tied to the tutor and institute specialization and will continue in forthcoming grant project of cross-border cooperation. Keywords: senior, adaptability, daily life activity (ADL), post-occupancy evaluation, community service, demographic aging, centralized and decentralized facilitiesObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ARCH architektúra