20. 9. 2019  11:40 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Modulárna architektúra budov na bývanie
Názov témy anglicky: Modular architecture of residential buildings
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav architektúry obytných budov - FA
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
Anotácia: Témou dizertačnej práce je výskum progresívnych nekonvenčných foriem trvalého bývania modulárneho typu. Typológia rodinných a bytových domov vo forme modulárnej architektúry predstavuje novátorskú alternatívu v kontexte udržateľného bývania, prináša diverzifikované možnosti ponuky ubytovacích kapacít. Modulárne obytné budovy ako objekty „bunkového typu“ - pozostávajúce z identických trojdimenzionálnych priestorových jednotiek vo forme kontajnerov alebo modulárnych blokov - vyžadujú multidisciplinárny prístup navrhovania a realizácie. Cieľom dizertačnej práce je preveriť vzájomné vzťahy medzi nekonvenčným technickým riešením, sociálno-ekonomickým, environmentálnym a najmä architektonickým kontextom, v ktorom sa modulárna výstavba rodinných a bytových domovov prejavuje. S rozvojom progresívnych materiálov a technológii, ako napríklad 3D tlačiarní a rôznych počítačom riadených výrobných procesov, prináša prefabrikovaná produkcia obytných budov koncipovaných z modulárnych buniek alebo obytných kapsúl novú estetiku a formu architektúry v obytnom prostredí. Prínosom výskumu konceptov modulárnej architektúry pre všeobecnú typológiu obytných budov je definovanie nového ponímania estetiky, funkčnosti a priestorového riešenia skúmaných budov pre bývanie vyplývajúce najmä zo špecifík prefabrikácie trojdimenzionálnych objemových jednotiek. Výskum je viazaný na odbornú špecializáciu Ústavu architektúry obytných budov a pripravovaný grantový projekt cezhraničnej spolupráce. Kľučové slová: modulárna budova, rodinný dom, bytový dom, modulárny blok, mobilný dom, obytná kapsula Pomocná školiteľka:doc. Ing. arch. Edita Vráblová, Phd.
Anotácia anglicky: The topic of dissertation thesis is the research of progressive unconventional forms of modular residential buildings. The typology of family and apartment houses in the form of modular architecture represents an innovative alternative in the context of sustainable housing, bringing diversified possibilities of offering accommodation capacities. Modular residential buildings as "cell type" buildings - consisting of identical three-dimensional spatial units as containers or modular units - requires multidisciplinary design and implementation. The aim of the thesis is to examine the relationships between unconventional technical solutions, socio-economic, environmental and especially architectural context in which the modular construction of family and apartment houses exhibits. With the development of advanced materials and technologies, such as 3D printers and various computer controlled production processes, bringing production prefabricated residential buildings conceived of modular cells or living capsule form new aesthetics and architecture in a residential area. Important research concepts of modular architecture for the general typology of residential buildings is to define a new understanding of aesthetics, functionality and spatial solutions examined buildings for housing arising in particular from the specific three-dimensional volumes of prefabrication. The research is tied to the institute specialization and will continue in forthcoming grant project of cross-border cooperation. Supervisor 2: doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD. Key words: modular building, family house, apartment block, modular block, mobile home, residential capsuleObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --