Oct 23, 2019   10:17 a.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Efektivita biomimetického a multisenzorického dizajnu v architektonickom koncepte inteligentnej budovy
Title of topic in English: The efficiency of biomimetic and multisensory design in the architectural concept of an intelligent building
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: The Institute of Architecture of Residential Buildings - FA
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
Annotation: Téma dizertačnej práce ponúka spracovanie komplexného pohľadu na tvorbu architektonického konceptu inteligentnej budovy. Výskum by mal byť zameraný na metódy tvorby kvalitného architektonického konceptu inteligentnej budovy. Zdrojom inšpirácie pre architektonický koncept inteligentnej budovy sa stáva príroda, ktorá dokáže efektívne reagovať na zmeny a jej postupy sú overené a využiteľné v architektonickom navrhovaní. Užívateľ inteligentnej budovy má možnosť percepcie prostredia, prostredníctvom pestrého množstva vnemov. Inteligentná budova umožňuje multisenzorickým návrhom podporiť schopnosť aktivácie celého spektra zmyslov. Biomimetické metódy je možné analyzovať prostredníctvom výskumu analógií s prírodným prostredí, použitých v realizáciách inteligentných budov. Pri výskume multisenzorického navrhovania sa je možné podrobnejšie venovať meraniu telesných údajov užívateľa pri prechode virtuálnym prostredím inteligentných budov (Oculus). Výskum je viazaný na odbornú Ústavu architektúry obytných budov a pripravovaný grantový projekt cezhraničnej spolupráce. Pomocný školiteľ: doc. Ing.arch. Branislav Puškár, Phd. Kľúčové slová: inteligentná budova, biomimetické navrhovanie, multisenzorické navrhovanie,kvalita vnútorného prostredia
Annotation in English: The topic of the PhD thesis offers the elaboration of a complex view on the creation of the architectural concept of the intelligent building. Research should focus on methods of creating a high-quality architectural concept of an intelligent building. The source of inspiration for the architectural concept of an intelligent building becomes a nature that can effectively respond to change and its processes are proven and usable in architectural design. The intelligent building user has the ability to perceive the environment through a variety of sensations. An intelligent building allows multisensory design to support the ability to activate the entire spectrum of senses. Biomimetic methods can be analyzed by exploring the natural environment analogues used in intelligent buildings. In the multisensory design research, it is possible to detail the measurement of user's physical data when crossing the virtual environment of intelligent buildings (Oculus). The research is tied to the Institute specialization and will continue in forthcoming grant project of cross-border cooperation. Tutor 2: Assoc. Prof. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD., Keywords: intelligent building, biomimetic design, multisensory design, indoor environmentLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ARCH Architecture