20. 9. 2020  13:10 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry a dizajnu


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy: Efektivita biomimetického a multisenzorického dizajnu v architektonickom koncepte inteligentnej budovy
Názov témy anglicky:
The efficiency of biomimetic and multisensory design in the architectural concept of an intelligent building
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta architektúry a dizajnu
Garantujúce pracovisko:
Ústav architektúry obytných budov - FAD
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Téma dizertačnej práce ponúka spracovanie komplexného pohľadu na tvorbu architektonického konceptu inteligentnej budovy. Výskum by mal byť zameraný na metódy tvorby kvalitného architektonického konceptu inteligentnej budovy. Zdrojom inšpirácie pre architektonický koncept inteligentnej budovy sa stáva príroda, ktorá dokáže efektívne reagovať na zmeny a jej postupy sú overené a využiteľné v architektonickom navrhovaní. Užívateľ inteligentnej budovy má možnosť percepcie prostredia, prostredníctvom pestrého množstva vnemov. Inteligentná budova umožňuje multisenzorickým návrhom podporiť schopnosť aktivácie celého spektra zmyslov. Biomimetické metódy je možné analyzovať prostredníctvom výskumu analógií s prírodným prostredí, použitých v realizáciách inteligentných budov. Pri výskume multisenzorického navrhovania sa je možné podrobnejšie venovať meraniu telesných údajov užívateľa pri prechode virtuálnym prostredím inteligentných budov (Oculus). Výskum je viazaný na odbornú Ústavu architektúry obytných budov a pripravovaný grantový projekt cezhraničnej spolupráce. Pomocný školiteľ: doc. Ing.arch. Branislav Puškár, Phd. Kľúčové slová: inteligentná budova, biomimetické navrhovanie, multisenzorické navrhovanie,kvalita vnútorného prostredia
Anotácia anglicky:
The topic of the PhD thesis offers the elaboration of a complex view on the creation of the architectural concept of the intelligent building. Research should focus on methods of creating a high-quality architectural concept of an intelligent building. The source of inspiration for the architectural concept of an intelligent building becomes a nature that can effectively respond to change and its processes are proven and usable in architectural design. The intelligent building user has the ability to perceive the environment through a variety of sensations. An intelligent building allows multisensory design to support the ability to activate the entire spectrum of senses. Biomimetic methods can be analyzed by exploring the natural environment analogues used in intelligent buildings. In the multisensory design research, it is possible to detail the measurement of user's physical data when crossing the virtual environment of intelligent buildings (Oculus). The research is tied to the Institute specialization and will continue in forthcoming grant project of cross-border cooperation. Tutor 2: Assoc. Prof. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD., Keywords: intelligent building, biomimetic design, multisensory design, indoor environmentObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ARCH architektúra