22. 9. 2019  20:55 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav interiéru a výstavníctva (FA)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: MESTSKÝ MOBILIÁR _ súčasť “smart city” stratégií
Názov témy anglicky: CITY FURNITURE _ part of Smart City strategies
Stav témy: schválené (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav interiéru a výstavníctva - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Anotácia: Dizertačná práca sa bude zaoberať skúmaním významu a potenciálov mestského mobiliáru v kontexte rozvíjania „smart city“ konceptov. Pozornosť bude zameraná na mapovanie a definovanie rôznych kategórií „inteligentných“ mestských prvkov situovaných v parteri, prvkov so schopnosťou prispievať k presadzovaniu nových myšlienok, zvyšovaniu kvality i efektivity v rôznych sférach ľudských činností a tým i pobytovej atraktivity a konkurencie schopnosti mestských častí. Súčasťou výskumu bude skúmanie možností využitia moderných informačno-komunikačných technológií, definovanie charakteristických znakov „inteligentných“ prvkov, možností ich optimalizovaného využitia v závislosti od typu mestského prostredia, ako i mapovanie preferencií z pohľadu tvorcov i potenciálnych užívateľov. Výsledkom bude teoretický elaborát a vlastný dizajnérsky návrh „inteligentného“ mestského mobiliáru. Autorský návrh bude realizovaný formou digitálneho a fyzického modelu, resp. prototypu.
Anotácia anglicky: Potentialities of the city mobiliar in the context of developing "smart city" concepts are the main subjects of interest. Attention will be focused on mapping and defining the different categories of smart urban elements in the city parterre that are capable to contribute to promotion new ideas, to enhance quality and efficiency in different spheres of human activities and finally residential attractiveness and competitive ability of urban areas are the main subject of interest. Investigation into possibilities of utilization of modern information and communication technologies; defining the main characteristics of various types of progressive street furniture and their optimized use in diverse urban spaces as well as mapping creator´s and potential user´s preferences are the concomitant parts of the planned research. Final results are intended the theoretical part and design proposal of “intelligent” urban mobilier. Author design proposal will be realised both in form of a digital and physical model or prototype.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-DIZN dizajn-- nezadané -- -- nezadané --