Oct 17, 2019   11:05 p.m. Hedviga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: MESTSKÝ MOBILIÁR _ súčasť “smart city” stratégií
Title of topic in English: CITY FURNITURE _ part of Smart City strategies
State of topic: approved (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Interior and Exhibition Design - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Annotation: Dizertačná práca sa bude zaoberať skúmaním významu a potenciálov mestského mobiliáru v kontexte rozvíjania „smart city“ konceptov. Pozornosť bude zameraná na mapovanie a definovanie rôznych kategórií „inteligentných“ mestských prvkov situovaných v parteri, prvkov so schopnosťou prispievať k presadzovaniu nových myšlienok, zvyšovaniu kvality i efektivity v rôznych sférach ľudských činností a tým i pobytovej atraktivity a konkurencie schopnosti mestských častí. Súčasťou výskumu bude skúmanie možností využitia moderných informačno-komunikačných technológií, definovanie charakteristických znakov „inteligentných“ prvkov, možností ich optimalizovaného využitia v závislosti od typu mestského prostredia, ako i mapovanie preferencií z pohľadu tvorcov i potenciálnych užívateľov. Výsledkom bude teoretický elaborát a vlastný dizajnérsky návrh „inteligentného“ mestského mobiliáru. Autorský návrh bude realizovaný formou digitálneho a fyzického modelu, resp. prototypu.
Annotation in English: Potentialities of the city mobiliar in the context of developing "smart city" concepts are the main subjects of interest. Attention will be focused on mapping and defining the different categories of smart urban elements in the city parterre that are capable to contribute to promotion new ideas, to enhance quality and efficiency in different spheres of human activities and finally residential attractiveness and competitive ability of urban areas are the main subject of interest. Investigation into possibilities of utilization of modern information and communication technologies; defining the main characteristics of various types of progressive street furniture and their optimized use in diverse urban spaces as well as mapping creator´s and potential user´s preferences are the concomitant parts of the planned research. Final results are intended the theoretical part and design proposal of “intelligent” urban mobilier. Author design proposal will be realised both in form of a digital and physical model or prototype.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-DIZN Design