Oct 16, 2019   12:14 p.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Udržateľný turizmus ako spôsob transformácie sídel.
Title of topic in English: Sustainable tourism as a way of transforming settlements.
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Urban Design and Planning - FA
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Annotation: Téma dizertačnej práce je zameraná na aplikáciu princípu udržateľného turizmu v malých a stredných mestách mimo centier ekonomického rozvoja. Základom pre rozvoj udržateľného turizmu v upadajúcich regiónoch a mestách je ich kultúrne a prírodné dedičstvo, rovnako ako ľudské zdroje. Uvedené danosti môžu znamenať pre tieto oblasti pozdvihnutie ich ekonomiky, rovnako ako skvalitnenie ich životného prostredia. Cieľom výskumu bude na základe stanovených kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií zhodnotiť kultúrny, prírodný a sociálny potenciál vybraných sídel a následne stanoviť modely a stratégie transformácie ich urbánnych štruktúr, ktoré zodpovedajú potrebám udržateľného turizmu. Téma dizertačnej práce je viazaná na projekt DANUrB - DANube Urban Brand (v rámci schémy Interreg - DTP - Danube Transnational Programme) a nadväzujúcich podávaných projektov Interreg a Erasmus + (zameraných na udržateľný turizmus a upadajúce mestá).
Annotation in English: The topic of this dissertation is focused on applying the principles of sustainable tourism in small and medium-sized towns outside the centers of economic development. The basis for the development of sustainable tourism in shrinking regions and cities is their cultural and natural heritage as well as human resources. These aspects may mean raising their prosperity as well as improving their environmental quality. The aim of the research will be to assess the cultural, natural and social potential of the selected cities, and to set models and strategies for transforming their urban structures that meet the needs of sustainable tourism, on the basis of defined qualitative and quantitative criteria. The topic of the dissertation is linked to the DANUrB - DANube Urban Brand project (within the framework of the Interreg Scheme - DTP - Danube Transnational Program) and the follow-up Interreg and Erasmus + (projects for sustainable tourism and shrinking cities).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-URB Urban Design