17. 10. 2019  15:01 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Udržateľný turizmus ako spôsob transformácie sídel.
Názov témy anglicky: Sustainable tourism as a way of transforming settlements.
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania - FA
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Anotácia: Téma dizertačnej práce je zameraná na aplikáciu princípu udržateľného turizmu v malých a stredných mestách mimo centier ekonomického rozvoja. Základom pre rozvoj udržateľného turizmu v upadajúcich regiónoch a mestách je ich kultúrne a prírodné dedičstvo, rovnako ako ľudské zdroje. Uvedené danosti môžu znamenať pre tieto oblasti pozdvihnutie ich ekonomiky, rovnako ako skvalitnenie ich životného prostredia. Cieľom výskumu bude na základe stanovených kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií zhodnotiť kultúrny, prírodný a sociálny potenciál vybraných sídel a následne stanoviť modely a stratégie transformácie ich urbánnych štruktúr, ktoré zodpovedajú potrebám udržateľného turizmu. Téma dizertačnej práce je viazaná na projekt DANUrB - DANube Urban Brand (v rámci schémy Interreg - DTP - Danube Transnational Programme) a nadväzujúcich podávaných projektov Interreg a Erasmus + (zameraných na udržateľný turizmus a upadajúce mestá).
Anotácia anglicky: The topic of this dissertation is focused on applying the principles of sustainable tourism in small and medium-sized towns outside the centers of economic development. The basis for the development of sustainable tourism in shrinking regions and cities is their cultural and natural heritage as well as human resources. These aspects may mean raising their prosperity as well as improving their environmental quality. The aim of the research will be to assess the cultural, natural and social potential of the selected cities, and to set models and strategies for transforming their urban structures that meet the needs of sustainable tourism, on the basis of defined qualitative and quantitative criteria. The topic of the dissertation is linked to the DANUrB - DANube Urban Brand project (within the framework of the Interreg Scheme - DTP - Danube Transnational Program) and the follow-up Interreg and Erasmus + (projects for sustainable tourism and shrinking cities).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-URB urbanizmus