17. 10. 2019  8:38 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Aspekty elektromagnetickej kompatibility Internetu vecí
Názov témy anglicky: EMC Aspects of Internet of Things
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Anotácia: Jedným z EMC problémov zavádzania zariadení s rozhraním IoT je očakávaná vysoká hustota týchto zariadení v ohraničenom priestore. Pri takejto hustote takýchto zariadení a teda pri ich malej vzájomnej vzdialenosti ľahko môže dôjsť k ich vzájomnému ovplyvňovaniu. Cieľom je vykonanie analýzy EM poľa v okolí zariadení s rozhraním IoT, čím získame presnú predstavu o možnom, prípadne existujúcom sa vzájomnom ovplyvňovaní. Táto oblasť súčasne zahŕňa výskum v oblasti senzoriky EM poľa, špeciálne senzoriky tzv. blízkej oblasti EM poľa, ktorá kladie na príslušnú meraciu techniku špecifické požiadavky.
Anotácia anglicky: One of the EMC problems related to introduction of IoT devices is the expected high density of these devices in a limited space. Such a density of IoT devices, and also their relatively minimum co-location distances causes that they can easily interact with each other. The aim is to perform an EM field analysis in the vicinity of IoT devices to obtain a clear idea of possible or potential interaction. At the same time, this area includes research in EM field sensors, the special sensors for near field of the EM field, which puts specific requirements on the appropriate measurement technique.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-MT meracia technika