19. 7. 2019  14:03 Dušana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Strojnícka fakulta


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Redukcia solárnej tepelnej záťaže budov
Názov témy anglicky: Solar ejector air-conditioning systems
Stav témy: schválené (prof. Ing. František Urban, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení - SjF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
Anotácia: Téma je zameraná na návrh a experimentálne overenie metód redukcie alebo eliminácie solárnych tepelných záťaží budov v letných mesiacoch. Primárne sa predpokladá využitie pasívnych a ne-strojných opatrení na budovách využívajúcich zákonitosti termomechaniky a prúdenia, ako je práca s reflexivitou povrchov, adiabatické chladenia, prirodzená konvekcia vzduchu a podobne. Súčasťou témy môže byť aj problematika akumulácie tepla a chladu v budove. K téme je dohodnutá spolupráca s partnermi z praxe, najmä s energetickou firmou ENGIE.
Anotácia anglicky: The topic is focused on a design and verification of methods which reduce solar thermal load of buildings during summer season. Primarily, the focus will be aimed on using passive and non-machinery measures based on know-how of thermomechanics and fluid flows - e.g. reflexivity of surfaces, adiabatic cooling, natural convection of air etc. A part of the topic can be also a heat and cold accumulation in buildings. A cooperation with industrial partners is dealt (especially with the Energy and HVAC concern ENGIE)Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-ESZ energetické stroje a zariadenia-- nezadané -- -- nezadané --