24. 9. 2019  10:48 Ľuboš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Hybridné koncepty bývania
Názov témy anglicky: Hybrid housing concepts
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav architektúry obytných budov - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Anotácia: Téma dizertačnej práce nadväzuje na dlhodobý výskum a odbornú profiláciu Ústavu architektúry obytných budova a bude sa zaoberať overovaním hypotézy o možnosti a miere odozvy a vplyvu fenoménov súčasnej globalizovanej spoločnosti na koncipovanie nových foriem bývania. Spoločnosť na jednej strane preferuje koncentráciu viacerých činností a zážitkov na jednom mieste, zväčšujúca sa rýchlosť života človeka, potreba väčšej mobility, Na druhej strane narastajúce ceny stavebných pozemkov, zväčšujúca sa hustota osídlenia, snaha znižovať dosahové vzdialenosti a zároveň túžba žiť naplno a zdravo, ekologicky , bližšie k prírode vedú k potrebe hybridizácie obytného prostredia. Hybridné koncepty vo všetkých svojich interpretáciách boli a sú v jednotlivých fázach spoločenského a historického vývoja s považované za vizionárske a experimentálne, avšak v duchu zachovania ľudskosti a kvality života a udržateľnosti. Výsledky dizertačnej práce povedú ku koncipovaniu jednej z tematických oblastí pripravovanej absentujúcej vysokoškolskej učebnice s tematikou obytných budov.
Anotácia anglicky: The topics of the dissertation thesis builds on a long-term research and professional profile of our Institute of Architecture of residential buildings and will be engaged with the verification of the hypothesis about the possibilities and the extent of the response and influence of the phenomena of the current globalized society on the design of new forms of housing. On the one hand, the society prefers the concentration of more activities and experiences in one place, the increasing the speed of human life, the need for greater mobility. On the other hand, the rising prices of building plots, the increasing density of settlements, the effort to reduce distances and the desire to live fully and healthy, closer to nature, leads to the need for the hybridization of living space. Hybrid concepts in all their interpretations were and contemporary are considered in all phases of social and historical development as visionary and experimental, fully in the spirit of preserving humanity and the quality of life and sustainability. The results of dissertation thesis will lead to the conception of a new textbook on residential buildings.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ARCH architektúra