20. 9. 2019  1:18 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Priestorová a funkčná diverzita architektúry vína
Názov témy anglicky: Spatial and Functional Diversity of Wine Architecture
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav architektúry obytných budov - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Anotácia: Téma dizertačnej práce je viazaná na niekoľkoročný výskum ústavu v rámci ktorého dochádza ku systematickému výskumu konceptov vinohradníckej architektúry, ako spoločenskej objednávky zo strany konkrétnych miestnych samospráv. Slovenským ekvivalentom výrazu diverzita je rôznorodosť a možno ním vyjadriť celý komplex priestorových a funkčných aspektov pri lokalizácii architektúry vína, pri jej funkčnej diferenciácii. Typológia a morfológia krajiny vinohradov, ako kultúrnej krajiny, resp. prírodného kultúrneho dedičstva a druhovosť sídel, ovplyvňujú koncept návrhu architektúry vína a diverzitu v oblasti jej lokalizácie. Vínna architektúra sa začala diverzifikovať transformáciou z monofunkčnej na multifunkčnú, ako odpoveď na požiadavky globálneho trhu. Téma priestorovej a funkčnej diverzity je v súčasnej dobe maximálne aktuálna, lebo správne koncipovaná vinohradnícka architektúra ovplyvňuje rozvoj vidieka, rozvoj turizmu ( enoturizmus ) a poľnohospodárskej produkcie ( vinohradníckej ) podporou malého a stredného podnikania – vnárstva, ktoré sú synergiou priestorov výrobných, technologických, skladovacích, administratívnych, ale aj spoločenských, reprezentatívnych, obchodných, gastronomických, kultúrnych, výstavných, až po ubytovacie funkcie pre rekreáciu a vínnu turistiku. Výskum diverzity vinohradníckej architektúry zrealizovaný v rámci dizertačnej práce bude aplikovaný v procese napĺňania cieľov výskumného projektu INTERREG V-A SK-CZ/2011/19
Anotácia anglicky: The topic theme of the dissertation is linked to several years of research of the Institute, which systematically investigates the concepts of vineyard architecture as a social order by ( from side of ) specific local authorities. The Slovak equivalent of the expression diversity is severability, and the meaning can be expressed by the whole complex of spatial and functional aspects in the localization of the wine architecture and in its functional differentiation. Typology and morphology of the vineyard landscape, as a cultural landscape, respectively natural heritage and habitat diversity affect the design of wine architecture and diversity in its localization. Wine architecture has begun to diversify through the transformation from monofunctional to multifunctional in response to global market demands. The topic of spatial and functional diversity is at the present moment as topical as the well-conceived vineyard architecture affects rural development, the development of tourism (enoturism) and agricultural production (vineyard) by promoting small and medium-sized enterprises, which are the synergy of spaces for production, technology, administrative, as well as social, representative, business, gastronomic, cultural, exhibition, and accommodation for recreation spaces for wine tourism. The research of the diversity of the vineyard architecture realized within the dissertation thesis will be applied in the process of meeting the objectives of the research project INTERREG V-A SK-CZ / 2011/19.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --