Oct 21, 2019   9:10 a.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Abstrakcia a kreslenie architektonického priestoru
Title of topic in English: Abstraction and drawing of the architectural space
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: The Institute of Architecture of Residential Buildings - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Annotation: Rovnomenná úspešná publikácia kolektívu autorov sa dočkala niekoľkých reedícií a doma aj v zahraničí. Tradičné metódy vizuálneho jazyka nie sú prežitkom ani v súčasnej dobe virtuálnych realít. Cieľom dizertačnej práce bude skúmanie súčasných digitálnych vizuálnych metód znázorňovania architektonického priestoru a ich porovnanie s tradičnými metódami grafického vyjadrovania. Tradičné manuálne, novodobé digitálne techniky a inovatívne multidisciplinárne techniky sú v súčasnosti rovnako nevyhnutné pre vizuálnu výpoveď architekta, v hľadaní vlastného rukopisu, individuálneho štýlu , či už počas štúdia architektúry alebo v architektonickej praxi. Dizertačná práca bude preverovať a porovnávať inovatívne modely architektonického navrhovania - prípadové štúdie – modelové ukážky - v obytnom prostredí - s osvedčenou metodikou a postupmi vo virtuálnych aj reálnych prostrediach so špeciálnym zameraním na dynamické prostredia. Bude nápomocná aj vo všetkých stupňoch vyučovacieho procesu , či ďalšieho vzdelávania v oblasti architektúry a urbanizmu, počnúc základmi architektonického navrhovania, ako prípravnej disciplíny architektonickej tvorby . Téma dizertačnej práce je koncipovaná v súlade s výskumom metodiky predmetu Základy navrhovania a s prípravou príručky základov navrhovania.
Annotation in English: Successful publication of the same name as the topics of the collective team of authors, has received several re-editions at home and abroad. Traditional methods of visual language are not a relic even today, in the time of virtual realities. The aim of the dissertation is to examine the current digital visual methods of representing the architectural space and their comparison with traditional methods of graphic expression. Traditional manual, or modern digital techniques and innovative multidisciplinary techniques are now equally essential for visual testimony of an architect, in searching of his own handwriting, individual style either throughout the study of architecture or in architectural practice. Dissertation will examine and compare innovative models of architectural design – in case studies - selected samples - in a residential area - with approved methodologies and processes in virtual and real environments with special focus on dynamic environment. It will also be helpful at all levels of the teaching process or additional education in the field of architecture and urbanism, starting with the basics of architectural design as a preparatory discipline of architectural creation. The topic of the dissertation thesis is conceived in accordance with the research methodology of the subject Basics of design process and in accordance with the preparation of the manual of design principles.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ARCH Architecture