19. 11. 2019  11:25 Alžbeta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Abstrakcia a kreslenie architektonického priestoru
Názov témy anglicky: Abstraction and drawing of the architectural space
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav architektúry obytných budov - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Anotácia: Rovnomenná úspešná publikácia kolektívu autorov sa dočkala niekoľkých reedícií a doma aj v zahraničí. Tradičné metódy vizuálneho jazyka nie sú prežitkom ani v súčasnej dobe virtuálnych realít. Cieľom dizertačnej práce bude skúmanie súčasných digitálnych vizuálnych metód znázorňovania architektonického priestoru a ich porovnanie s tradičnými metódami grafického vyjadrovania. Tradičné manuálne, novodobé digitálne techniky a inovatívne multidisciplinárne techniky sú v súčasnosti rovnako nevyhnutné pre vizuálnu výpoveď architekta, v hľadaní vlastného rukopisu, individuálneho štýlu , či už počas štúdia architektúry alebo v architektonickej praxi. Dizertačná práca bude preverovať a porovnávať inovatívne modely architektonického navrhovania - prípadové štúdie – modelové ukážky - v obytnom prostredí - s osvedčenou metodikou a postupmi vo virtuálnych aj reálnych prostrediach so špeciálnym zameraním na dynamické prostredia. Bude nápomocná aj vo všetkých stupňoch vyučovacieho procesu , či ďalšieho vzdelávania v oblasti architektúry a urbanizmu, počnúc základmi architektonického navrhovania, ako prípravnej disciplíny architektonickej tvorby . Téma dizertačnej práce je koncipovaná v súlade s výskumom metodiky predmetu Základy navrhovania a s prípravou príručky základov navrhovania.
Anotácia anglicky: Successful publication of the same name as the topics of the collective team of authors, has received several re-editions at home and abroad. Traditional methods of visual language are not a relic even today, in the time of virtual realities. The aim of the dissertation is to examine the current digital visual methods of representing the architectural space and their comparison with traditional methods of graphic expression. Traditional manual, or modern digital techniques and innovative multidisciplinary techniques are now equally essential for visual testimony of an architect, in searching of his own handwriting, individual style either throughout the study of architecture or in architectural practice. Dissertation will examine and compare innovative models of architectural design – in case studies - selected samples - in a residential area - with approved methodologies and processes in virtual and real environments with special focus on dynamic environment. It will also be helpful at all levels of the teaching process or additional education in the field of architecture and urbanism, starting with the basics of architectural design as a preparatory discipline of architectural creation. The topic of the dissertation thesis is conceived in accordance with the research methodology of the subject Basics of design process and in accordance with the preparation of the manual of design principles.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ARCH architektúra