18. 9. 2019  0:20 Eugénia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Malé výstavné formy
Názov témy anglicky: Small Exhibition Forms
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov - FA
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.
Anotácia: Malé múzeum, malá galéria súčasného umenia, výstavný pavilón, temporálna výstavná forma, výstava vo verejnom priestore – skúmanie možností a limitov malých výstavných foriem a hraníc kedy ešte uvažujeme o múzeu. Hľadanie vzťahu malých výstavných foriem k užívateľovi a možností zmeny vyvolanej návštevníkom – užívateľom. Téma súvisí s problematikou humánno-centrického navrhovania a výskumom uvedenej problematiky na Ústave architektúry občianskych budov.
Anotácia anglicky: Small museum, small gallery of contemporary art, exhibition pavilion, temporary exhibition form, exhibition in public space - examining the possibilities and limits of small exhibition forms and borderlines of considering them a museum. Searching for the relationship between small exhibition forms and visitor and the possibilities of change caused by visitor - user. The topic is related to the humane-centric design issue and research of the above mentioned problematic at the Institute of Architecture of Public Buildings.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --