Dec 13, 2019   12:59 p.m. Lucia
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Stožiare, veže, komíny - teoretické a konštrukčné problémy
Title of topic in English: Towers, masts and chimneys - theoretical and technological problems
State of topic: approved (prof. Ing. Boris Bielek, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Steel and Timber Structures - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD.
Annotation: Oceľové stožiare,veže,komíny majú nezastupiteľnú úlohu vo viacerých odvetviach hospodárstva. V mnohých prípadoch slúžia ako nosiče technologických zariadení, ktorých cena niekoľkonásobne prevyšuje cenu samotného stožiara vrátane základu. Preto treba venovať neustálu pozornosť metodike navrhovania oceľových stožiarov. Charakteristickým geometrickým rozmerom týchto konštrukcií je ich výška, takže tieto konštrukcie je potrebné vyrábať a dopravovať ako jednotlivé montážne diely. Z toho vyplýva, že dôležitou súčasťou konštrukcie stožiarov sú montážne spoje. Montážne spoje predstavujú značnú časť celkovej hmotnosti konštrukcie, čo spolu s novými technológiami vo výrobe a protikoróznej ochrany oceľových konštrukcií a požiadavkami na zvyšovanie hospodárnosti konštrukcií vyvoláva potrebu neustáleho spresňovania metodiky navrhovania montážnych spojov.
Annotation in English: Steel towers,masts,chimneys represent a very important and not replaceable part in many economy and industry branches. In many cases, they serve as technological devices holders, which’s value is several fold higher than value of the self tower including the fundament. Therefore it is necessary to concentrate to the steel towers design methodology. A characteristic geometrical dimension of these structures is their height, so it is necessary to produce and deliver these structures as individual assembling units. It follows, that an important part of a steel tower structure is the assembling connection. The assembling connections represent a considerable part of the total weight of a steel structure, what, together with a new assembling technology, fire-resistant protection of the steel structures and an economy design tasks, makes a demand for a continuous development of the assembling connections design and its methodology.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-TKeIS4 Theory and Structures of Civil Engineering Works