23. 11. 2019  0:38 Klement
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Stožiare, veže, komíny - teoretické a konštrukčné problémy
Názov témy anglicky: Towers, masts and chimneys - theoretical and technological problems
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra kovových a drevených konštrukcií - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD.
Anotácia: Oceľové stožiare,veže,komíny majú nezastupiteľnú úlohu vo viacerých odvetviach hospodárstva. V mnohých prípadoch slúžia ako nosiče technologických zariadení, ktorých cena niekoľkonásobne prevyšuje cenu samotného stožiara vrátane základu. Preto treba venovať neustálu pozornosť metodike navrhovania oceľových stožiarov. Charakteristickým geometrickým rozmerom týchto konštrukcií je ich výška, takže tieto konštrukcie je potrebné vyrábať a dopravovať ako jednotlivé montážne diely. Z toho vyplýva, že dôležitou súčasťou konštrukcie stožiarov sú montážne spoje. Montážne spoje predstavujú značnú časť celkovej hmotnosti konštrukcie, čo spolu s novými technológiami vo výrobe a protikoróznej ochrany oceľových konštrukcií a požiadavkami na zvyšovanie hospodárnosti konštrukcií vyvoláva potrebu neustáleho spresňovania metodiky navrhovania montážnych spojov.
Anotácia anglicky: Steel towers,masts,chimneys represent a very important and not replaceable part in many economy and industry branches. In many cases, they serve as technological devices holders, which’s value is several fold higher than value of the self tower including the fundament. Therefore it is necessary to concentrate to the steel towers design methodology. A characteristic geometrical dimension of these structures is their height, so it is necessary to produce and deliver these structures as individual assembling units. It follows, that an important part of a steel tower structure is the assembling connection. The assembling connections represent a considerable part of the total weight of a steel structure, what, together with a new assembling technology, fire-resistant protection of the steel structures and an economy design tasks, makes a demand for a continuous development of the assembling connections design and its methodology.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-TKeIS4 teória a konštrukcie inžinierskych stavieb