14. 11. 2019  22:01 Irma
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Skúmanie vlastností vrstiev oxidov kovov pre fotovoltické a elektronické aplikácie
Názov témy anglicky: Investigation of metal oxide layers for photovoltaic and electronic applications
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.
Abstrakt: V poslednom období sa intenzívne skúmajú možnosti využitia oxidu gália (Ga2O3) ako polovodičového materiálu pre fotovoltické a výkonové elektronické súčiastky. Základnou výhodou Ga2O3 oproti iným polovodičovým materiálom je jeho veľká energetická medzera (4,5 – 4,9 eV), ktorá zabezpečuje dosiahnuteľnosť vysokých prierazných napätí (5 – 9 MV/cm). Ďalšou výhodou je možnosť vytvárania diódových štruktúr s ďalšími oxidmi kovov ako napríklad Cu2O pre prípravu lacných solárnych článkov. Cieľom bakalárskej práce bude príprava a skúmanie moderných štruktúr na báze Ga2O3 a Ga2O3/Cu2O pre fotovoltické a elektronické aplikácie. Študent sa oboznámi s prípravou ohmických kontaktov na tenkých vrstvách, základnými metodikami pre určenie vodivosti takýchto vrstiev a meraním vlastností fotovoltických štruktúr. Práca bude realizovaná v spolupráci s Elektrotechnickým ústavom SAV v rámci aktuálnych riešených projektov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ELN elektronika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.