May 24, 2019   7:05 p.m. Ela
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Adaptívne fasády – požiadavky, kritériá, stavebno-fyzikálne modelovanie a hodnotenie
Title of topic in English: Adaptive facades - requirements, criteria, assessment, computer aided performance modelling
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Building Structures - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer
Annotation: Multifunkčné a adaptívne obvodové plášte budov môžu významne prispieť k zlepšeniu energetickej efektívnosti a ekonomickej hodnoty nových a renovovaných stavieb a zároveň k zvyšovaniu komfortu užívania ich vnútorných priestorov. Predstavujú významnú a schodnú cestu k splneniu cieľov stratégie EÚ 2020. V súčasnosti je k dispozícii kritické, ale zároveň pomerne rozptýlené, množstvo informácií, skúseností, zdrojov a nových technológií v oblastiach súvisiacich s adaptívnymi fasády. Cieľom práce by malo byť vytvorenie uceleného prehľadu o súčasnom stave v oblasti multifunkčných a adaptívnych obvodových plášťov budov v zmysle definície a zdôvodnenia požiadaviek, kritérií a systémov hodnotenia nielen na úrovni jednotlivých produktov, ale aj stavebných celkov, prehľadu technológií a spôsobov ich stavebno-fyzikálneho modelovania s počítačovou podporou. Vlastným prínosom práce by mohlo byť: - vytvorenie nových konceptov adaptívnych a multifunkčných fasád a ich demonštrácia s podporou počítačovej simulácie a modelovania alebo - vytvorenie obecného počítačového simulačného modelu niektorého z typov multifunkčných a adaptívnych obvodových plášťov využiteľného pre rutinné výpočty, prípadne, - vytvorenie konceptu hodnotenia multifunkčných a adaptívnych obvodových plášťov s využitím počítačových simulácií a modelovania.
Annotation in English: Multi-functional and adaptive building facades can provide step-change improvements in the energy efficiency and economic value of new and refurbished buildings, while improving the wellbeing of building occupants. They therefore represent a significant and viable contribution to meeting the EU 2020 targets. Even though scattered, there is a critical mass of knowledge, expertise, resources, and technologies in the fields relevant to adaptive facades. The aim of the work should be creation of a comprehensive overview of the current state of the art in the area of multi-functional and adaptive building envelopes in terms of definition and justification of requirements, criteria and evaluation systems, not only at the level of individual products, but also building units, and the survey of available technologies and methods of computer-aided modeling and simulation. The actual contribution of the work could be: - Creation of new concepts for adaptive and multifunctional facades and their demonstration using computer-aided simulation and modeling or - Creation of a generic computer simulation model of one of the types of multifunctional and adaptive envelopes, which could be used for routine calculations, or - Creation of an evaluation concept for multifunctional and adaptive facades using computer-aided simulations and modeling.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-TKPS4xA Theory and Structures of Buildings (in english language)-- not entered -- -- not entered --
D-TKPS4 Theory and Structures of Buildings -- not entered -- -- not entered --