12. 12. 2019  17:39 Otília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh implementácie finančného controllingu vo vybranom priemyselnom podniku ( ak.rok 2019/2020)
Názov témy anglicky: Proposal of Implementation of Financial Controlling in Selected Industrial Company
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Abstrakt: Controlling v sebe zahŕňa systematické plánovanie, účinnú kontrolu a priebežné riadenie jednotlivých procesov, čím sa zlepšujú podmienky pre rozhodovacie procesy podnikového manažmentu a znižuje miera neurčitosti pri rozhodovaní.Všeobecne môžeme controlling v podniku charakterizovať ako systém, ktorého zmyslom je skvalitnenie riadenia podniku na základe objektívnej evidencie a objektívneho hodnotenia všetkých ekonomických udalostí podniku. Ide o aplikáciu a využitie exaktných metód resp. matematických algoritmov do riadenia podniku a tiežo činnosť, ktorá potvrdzuje určitú dávku intuitívneho myslenia. Keďže controlling zabezpečuje efektívnu prácu s informáciami, s ich zberom, selekciou, triedením, vyhodnocovaním a distribúciou, má tieto spracované informácie pripraviť pre riešenie plánovacích, rozhodovacích, implementačných úloh.Cieľom finančného controllingu je zabezpečenie finančnej rovnováhy podniku, teda likvidity v každom okamihu, pri súčasnom zohľadnení hlavného cieľa podnikateľskej činnosti, zabezpečenie rentability podniku.Finančný controlling je subsystém operatívneho controllingu podniku.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PMA priemyselné manažérstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.