15. 12. 2019  19:35 Ivica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku (akad. rok 2019/2020)
Názov témy anglicky: Proposal of measures for improvement of human resources management system in selected industrial company
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Abstrakt: Manažment ľudských zdrojov je organickou súčasťou systému manažmentu v každom podniku. Zamestnanci predstavujú prioritný zdroj efektívnej činnosti a prosperity podniku. Manažment ľudských zdrojov predstavuje strategický zmysluplný prístup k riadeniu zamestnancov. Zamestnanci sa individuálne a tiež kolektívne podieľajú na efektívnom plnení cieľov podniku. Úvodom DP spracuje študent súčasný stav poznatkov v oblasti manažmentu ľudských zdrojov. V DP bude študent ďalej spracovávať analýzu súčasného stavu manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku. Následne spracuje návrhovú časť DP a zhodnotí tento návrh.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PMA priemyselné manažérstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.