Dec 7, 2019   1:34 p.m. Ambróz
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh zdokonalenia finančno-ekonomickej analýzy vybraného priemyselného podniku (akad. rok 2019/2020)
Title of topic in English: Proposal of Improvement of Financial-Economic Analysis of Selected Industrial Company
State of topic: approved (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Summary: Úroveň hospodárenia podniku, jeho úspešnosť na trhu a celkovú prosperitu charakterizuje finančná situácia podniku. Finančnú situáciu podniku zistíme prostredníctvom finančno-ekonomickej analýzy podniku. Úlohou finančno-ekonomickej analýzy podniku je určiť, ktoré činitele a akou intenzitou sa na formovaní finančnej situácie podniku podieľali. Finančno-ekonomická analýza je zameraná na sledovanie a vyhodnocovanie činiteľov pôsobiacich na finančnú situáciu podniku a umožňuje odhaliť silné a slabé stránky podniku a tiež jeho príležitosti a hrozby. Úvodom DP spracuje študent súčasný stav poznatkov v oblasti finančno-ekonomickej analýzy podniku. V DP bude študent ďalej spracovávať analýzu súčasného stavu spracovávania finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom podniku. Následne spracuje návrhovú časť DP a zhodnotí tento návrh.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-PMA Industrial Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.