17. 11. 2019  21:35 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh zdokonalenia finančno-ekonomickej analýzy vybraného priemyselného podniku (akad. rok 2019/2020)
Názov témy anglicky: Proposal of Improvement of Financial-Economic Analysis of Selected Industrial Company
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Abstrakt: Úroveň hospodárenia podniku, jeho úspešnosť na trhu a celkovú prosperitu charakterizuje finančná situácia podniku. Finančnú situáciu podniku zistíme prostredníctvom finančno-ekonomickej analýzy podniku. Úlohou finančno-ekonomickej analýzy podniku je určiť, ktoré činitele a akou intenzitou sa na formovaní finančnej situácie podniku podieľali. Finančno-ekonomická analýza je zameraná na sledovanie a vyhodnocovanie činiteľov pôsobiacich na finančnú situáciu podniku a umožňuje odhaliť silné a slabé stránky podniku a tiež jeho príležitosti a hrozby. Úvodom DP spracuje študent súčasný stav poznatkov v oblasti finančno-ekonomickej analýzy podniku. V DP bude študent ďalej spracovávať analýzu súčasného stavu spracovávania finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom podniku. Následne spracuje návrhovú časť DP a zhodnotí tento návrh.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PMA priemyselné manažérstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.