22. 11. 2019  14:10 Cecília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Aplikácia environmentálneho manažérskeho systému vo vybranom priemyselnom podniku (akad.rok 2019/2020)
Názov témy anglicky: Application of environmental management system in selected industrial enterprise
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Abstrakt: Environmentálny manažérsky systém je dobrovoľný nástroj environmentálneho manažérstva v podniku, ktorý je implementovaný za účelom riadenia jeho významných environmentálnych aspektov. Environmentálne manažérstvo obsahuje organizačnú štruktúru, plánovanie, určenie zodpovednosti, procesy, postupy a zdroje na prípravu, uplatňovanie, preskúmanie, a udržiavanie environmentálneho správania podniku. Úvodom DP spracuje študent súčasný stav poznatkov v oblasti environmentálneho manažérstva. V DP bude študent ďalej spracovávať analýzu súčasného stavu Environmentálneho manažérskeho systému vo vybranom podniku. Následne spracuje návrhovú časť DP a zhodnotí tento návrh.



Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PMA priemyselné manažérstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.