May 24, 2019   7:19 a.m. Ela
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Aerodynamika štrbinových medzipriestorov dvojitých transparentných fasád
Title of topic in English: Aerodynamics of slot cavities of double-skin transparennt facades
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Boris Bielek, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Building Structures - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Boris Bielek, PhD.
Annotation: Dvojité transparentné fasády s úzkym štrbinovým medzipriestorom. Dynamika pohybu vzduchu v medzipriestore. Pohyb vzduchu v medzipriestore dvojitej transparentnej fasády v každom časovom intervale, charakterizovaný konkrétnou klimatickou situáciou, je primárnou požiadavkou jej správnej funkcie. Aerodynamické koeficienty miestnych odporov a odpory trenia po dĺžke pohybovej línie prúdu vzduchu v medzipriestore. Kvantifikácia celkového aerodynamického odporu medzipriestoru. Celkový aerodynamický odpor medzipriestoru musí byť menší ako kritický konvektívny vztlak. Cieľom dizertácie bude optimalizácia základnej geometrie a jednotlivých konštrukčných prvkov dvojitej transparentnej fasády so štrbinovým medzipriestorom z hľadiska jeho funkčnej aerodynamiky. Metódou dizertácie budú výpočtové experimenty za aplikácie CFD simulačných nástrojov a ich konfrontácia s experimentom in-situ.
Annotation in English: Double-skin transparent façade with a narrow slit cavity. Dynamics of the movement of air in the cavity. The movement of the air in the cavity of the double-skin transparent facade at each time interval, characterized by the particular climatic reasons, is the primary requirement for its correct function. The aerodynamic coefficients of local resistance and frictional resistance along the length of the line of motion of the air flow in the cavity. Quantification of the total aerodynamic resistance of the cavity. The total aerodynamic resistance of the cavity must be less than the critical convective buoyancy. The aim of the dissertation will be optimization of basic geometry and structural components of double-skin transparent facade with slot interspace in terms of its functional aerodynamics. Computational experiment by the application of CFD simulation tools and their confrontation with the in-situ experiments will be the methods of dissertation.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-TKPS4 Theory and Structures of Buildings -- not entered -- -- not entered --