Oct 21, 2019   10:22 p.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Koncepcia modulárnej adaptívnej fasády s využívaním obnoviteľných zdrojov energie
Title of topic in English: The concept of a modular adaptive facade using renewable energy sources
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Boris Bielek, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Building Structures - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Boris Bielek, PhD.
Annotation: Cieľom dizertačnej práce je koncepčné riešenie novej modulárnej elementovej transparentnej fasády s progresívnou konštrukciou kompletizovaného priestorového dielca montovaného z exteriéru ku prvkom nosnej sústavy objektu, s viacstupňovým využitím obnoviteľného zdroja energie slnečného žiarenia transformáciou krátkovlnného slnečného žiarenia na dlhovlnné tepelné vo fyzikálnom medzipriestore dvojitej transparentnej fasády s pozitívnou redukciou energetických tokov do jadra budovy (redukcia tepelnej záťaže zo slnečného žiarenia v letnom období a eliminácia tepelných strát v období zimnom), využitím teplotne upraveného vzduchu vo fyzikálnom medzipriestore dvojitej fasády v zimnom období pre fasádnu rekuperačnú jednotku integrovanú vo fasádnom elemente s pozitívnym dopadom na zníženie potreby tepla na vykurovanie a využitím fotovoltickej transformácie krátkovlnného slnečného žiarenia na elektrickú energiu s priamym využitím v budove.
Annotation in English: The aim of the dissertation is a conceptual solution of a new modular elemental transparent façade with a progressive construction of a completed spatial unit mounted from the exterior to the components of the bearing system of the object, with a multi-stage utilization of a renewable energy source of solar radiation by transforming short-wave solar radiation on the long-wave thermal radiation in the physical cavity of a double-skin transparent facade with a positive reduction of energy flows into the core of the building (reduction of the heat load from solar radiation in the summer period and elimination of heat loss in the winter period), using of the thermally conditioned air in the physical cavity of the double-skin transparent facade for the facade heat recovery unit integrated in the facade element in the winter period with a positive impact on the decrease of energy need for heating and using photovoltaic transformation of shortwave solar radiation on the electric energy with the direct utilization in the building.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-TKPS4 Theory and Structures of Buildings