May 25, 2019   9:30 a.m. Urban
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Adaptívne fasády
Title of topic in English: Adaptive facades
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Building Structures - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Annotation: Obrovskou výzvou, ktorej čelíme dnes a budeme jej stále intenzívnejšie čeliť aj v budúcnosti, je návrh a spravovanie stavebného prostredia v kontexte trvalo udržateľného rozvoja. V tejto oblasti má významné miesto využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov. Hlavnými cieľmi navrhovanej témy dizertačnej práce je prehĺbiť poznatky o správaní sa adaptívnych obvodových plášťov budov a analyzovať a aktualizovať metódy navrhovania obvodových plášťov vo vzťahu ku klimatickým vplyvom a potrebám užívateľov budov. Osobitná pozornosť sa bude venovať inteligentným oknám a stratégiám riadenia zariadení na tienenie slnečného žiarenia s cieľom znížiť celkovú spotrebu energie kancelárskych budov.
Annotation in English: The huge challenge we are facing, today and in the future, is the design and management of the built environment within a context of sustainable development. In this area, the use of renewable energy sources and the improvement of the energy performance of buildings are important. The primary objectives of proposed dissertation topic are to increase the knowledge about adaptive building envelope performance, and to analyses and update methods for the planning and design of external envelopes in relation to climatic impact and needs of buildings users. Moreover, particular attention will be given to smart windows and to solar shading devices management strategies in order to decrease the overall energy consumption of the office buildings.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-TKPS4 Theory and Structures of Buildings -- not entered -- -- not entered --