22. 7. 2019  11:54 Magdaléna
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Meracie metódy a systémy na monitorovanie životných funkcií a neinvazívnu diagnostiku kardiovaskulárneho systému
Název tématu anglicky: Measuring methods and systems for monitoring of vital functions and noninvasive diagnostics of the cardiovascular system.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav elektrotechniky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.
Externí vzdělávací instituce: Ústav merania Slovenskej akadémie vied
Anotace: Výskum meracích metód a systémov na monitorovanie životných funkcií pomocou vybraných biosignálov a na neinvazívnu diagnostiku kardiovaskulárneho systému na základe merania EKG, medicínskych zobrazovacích metód a počítačového modelovania. U uchádzača sa predpokladajú znalosti z teórie elektromagnetického poľa, číslicových metód spracovania signálov a obrazov ako aj schopnosť programovania v prostredí Matlab. Nutná je znalosť odbornej angličtiny a schopnosť práce s elektronickými informačnými zdrojmi. V rámci doktorandského štúdia si doktorand rozšíri znalosti v oblasti biomeraní, medicínskych zobrazovacích metód a modelovania biologických objektov a nadobudne skúsenosti s ich aplikáciou pri diagnostike a terapii vybraných ochorení alebo náhlych patologických stavov.
Anotace anglicky: Research of measuring methods and systems for monitoring of vital functions using selected biosignals and for noninvasive diagnostics of the cardiovascular system based on ECG measurement, medical imaging methods and computer modeling. The applicant is expected to have knowledge of the theory of electromagnetic fields, numerical methods for signal and image processing as well as the ability of Matlab programming. Knowledge of professional English and ability to work with electronic information resources is required. During the study the PhD student will extend his knowledge of biomeasurements, medical imaging methods and modeling of biological subjects and will gain experience with their application in diagnostics and therapy of selected disorders or sudden pathological states.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-MT meracia technika-- nezadáno -- -- nezadáno --