Jun 25, 2019   12:10 p.m. Tadeáš
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Meracie metódy a systémy na monitorovanie životných funkcií a neinvazívnu diagnostiku kardiovaskulárneho systému
Title of topic in English: Measuring methods and systems for monitoring of vital functions and noninvasive diagnostics of the cardiovascular system.
State of topic: approved (prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.
External educational institution: Institute of Measurement Science of the Slovak Academy of Science
Annotation: Výskum meracích metód a systémov na monitorovanie životných funkcií pomocou vybraných biosignálov a na neinvazívnu diagnostiku kardiovaskulárneho systému na základe merania EKG, medicínskych zobrazovacích metód a počítačového modelovania. U uchádzača sa predpokladajú znalosti z teórie elektromagnetického poľa, číslicových metód spracovania signálov a obrazov ako aj schopnosť programovania v prostredí Matlab. Nutná je znalosť odbornej angličtiny a schopnosť práce s elektronickými informačnými zdrojmi. V rámci doktorandského štúdia si doktorand rozšíri znalosti v oblasti biomeraní, medicínskych zobrazovacích metód a modelovania biologických objektov a nadobudne skúsenosti s ich aplikáciou pri diagnostike a terapii vybraných ochorení alebo náhlych patologických stavov.
Annotation in English: Research of measuring methods and systems for monitoring of vital functions using selected biosignals and for noninvasive diagnostics of the cardiovascular system based on ECG measurement, medical imaging methods and computer modeling. The applicant is expected to have knowledge of the theory of electromagnetic fields, numerical methods for signal and image processing as well as the ability of Matlab programming. Knowledge of professional English and ability to work with electronic information resources is required. During the study the PhD student will extend his knowledge of biomeasurements, medical imaging methods and modeling of biological subjects and will gain experience with their application in diagnostics and therapy of selected disorders or sudden pathological states.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-MT Measurement Technology-- not entered -- -- not entered --