Jun 17, 2019   6:41 p.m. Adolf
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Electrical Engineering (FEEIT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Modelovanie elektrického poľa srdca a simulácia meraných povrchových EKG potenciálov pri vybraných ochoreniach srdca
Title of topic in English: Modeling of the cardiac electrical field and simulation of measured surface ECG potentials in selected cardiac diseases
State of topic: approved (prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.
External educational institution: Institute of Measurement Science of the Slovak Academy of Science
Annotation: Modelovanie aktivácie srdca a simulácia jeho elektrického poľa pomocou analyticky definovaných modelov srdca a hrudníka, alebo realistických modelov získaných pomocou zobrazovacích metód. Simulácia postupu aktivácie v komorách alebo predsieňach srdca s patologickými zmenami prítomnými pri vybraných kardiovaskulárnych ochoreniach (hypertrofia ľavej komory, ischemická choroba srdca, infarkt myokardu, poruchy vedenia vzruchu a poruchy rytmu). Výpočet simulovaných EKG signálov merateľných na povrchu modelu hrudníka a analýza ich súvislostí s parametrami srdca a s extrakardiálnymi faktormi. U uchádzača sa predpokladajú znalosti matematiky a teórie elektromagnetického poľa v rozsahu technických a prírodovedných univerzitných študijných programov, ako aj schopnosť programovania v prostredí Matlab. Nutná je znalosť odbornej angličtiny a schopnosť práce s elektronickými informačnými zdrojmi. V rámci doktorandského štúdia si doktorand rozšíri znalosti v oblasti biomeraní, medicínskych zobrazovacích metód a numerického riešenia elektromagnetických polí a nadobudne skúsenosti s vyhodnocovaním simulačných experimentov a so spracovaním a interpretáciou biosignálov.
Annotation in English: Modeling of the heart activation and simulation of the cardiac electrical field using analytically defined models of cardiac ventricles and atria or realistic models obtained by imaging methods. Simulation of activation propagation in the heart ventricles or atria with pathological changes present in selected cardiovascular diseases (left ventricular hypertrophy, ischemic heart disease, myocardial infarction, conduction and rhythm disturbances). Computation of simulated ECG signals measurable on the torso model surface and analysis of their relation with heart model parameters and extracardiac factors. The applicant is expected to have knowledge of mathematics and theory of electromagnetic fields to the extent of technological and natural sciences university study programs, as well as the ability of Matlab programming. Knowledge of professional English and ability to work with electronic information resources is required. During the study, the PhD student will extend his knowledge of biomeasurements, medical imaging methods and numerical solving of electromagnetic fields, and gain experience in evaluation of simulation experiments and biosignal processing and interpretation.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-MT Measurement Technology-- not entered -- -- not entered --