27. 10. 2020  8:34 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Molekuly a polyméry pre fotovoltaiku: počítačové modelovanie ich atomárnej štruktúry
Názov témy anglicky:
Molecules and polymers for photovoltaics: computer modelling of their atomistic structure
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Mgr. Martin Konôpka, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - FEI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: Mgr. Martin Konôpka, PhD.
Abstrakt:
Viaceré organické molekuly a ich polyméry vykazujú vlastnosti využiteľné vo fotovoltaike. Na jednej strane je potrebné takéto látky syntetizovať a experimentálne skúmať -- napr. merať ich absorpčné spektrá. Na druhej strane, hlbšie porozumenie ich vlastností a toho, ako by sa dali ovplyvňovať a vylepšovať, vyžaduje počítačové modelovanie ich atomárnej a elektrónovej štruktúry. V navrhovanom bakalárskom projekte by sa študent zoznámil s najnutnejšími základmi výpočtového modelovania atomárnej, čiže geometrickej štruktúry molekúl a ich polymérov. Tieto poznatky by potom využil na výpočtové preskúmanie štruktúry niekoľkých konkrétnych molekúl a ich polymérov, prípadne aj ich vibračných spektier. Práca by bola súčasťou spolupráce s experimentálnou skupinou Dr. Gmucovej a Dr. Nádaždyho na Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
B-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvo
B-JFI-FI Fyzikálne inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.