Oct 14, 2019   5:29 p.m. Boris
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Analýza energetických systémov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie v kombinácií s aktívnou tepelnou ochranou
Title of topic in English: Analysis of Energy Systems Base Renewable Energy Sources combined with Active Thermal Protection of Building
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Daniel Kalús, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Building Services - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Daniel Kalús, PhD.
Annotation: V súčasnosti poznáme veľké množstvo energetických systémov kombinujúcich v princípe tri druhy obnoviteľných zdrojov energie, a to solárnej energie (solárne kolektory, solárne strechy), geotermickej energie (tepelné čerpadlá, zemné zásobníky tepla, zemné kolektory) a energie okolitého prostredia (tepelné čerpadlá voda-voda, vzduch-voda, pôda-voda). Vo veľmi veľa prípadoch sa kombinácie týchto zdrojov tepla a energetických systémov zbytočne predimenzujú a prekombinujú, a potom ich investičné náklady sú z hľadiska celkovej návratnosti a úspor energie v podstate neakceptovateľné. Práca bude zameraná na optimalizáciu kombinovaných stavebno-energetických systémov z hľadiska energetického, ekonomického a environmentálneho. Pre zvolené budovy, ktoré budú slúžiť ako demonštračné budovy, budú navrhnuté optimálne energetické systémy. Overenie alternatívnych riešení bude pomocou počítačovej simulácie a experimentálnych meraní na demonštračných budovách. Na základe výsledkov simulácií a porovnaní s nameranými hodnotami budú stanovené kritéria a odporúčania pre ďalší rozvoj vednej disciplíny a prax.
Annotation in English: We now know a large number of energy systems combining in principle three types of renewable energy sources, namely solar energy (solar collectors, solar roofs), geothermal energy (heat pumps, earth heat storage, ground collectors) and environmental energy (water heat pumps water, air-water, soil-water). In very many cases, the combinations of these heat sources and energy systems are unnecessarily over-dimensioned and overlapped, and then their investment costs are essentially unacceptable in terms of overall return and energy savings. The work will be focused on optimization of combined building-energy systems from the energy, economic and environmental point of view. Optimal energy systems will be designed for selected buildings that will serve as demonstration buildings. Verification of alternative solutions will be through computer simulation and experimental measurements on demonstration buildings. Based on the results of simulations and comparison with measured values, criteria and recommendations for further development of scientific discipline and practice will be set.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-TTPB4 Theory and Environmental Technology of Buildings