20. 10. 2020  1:40 Vendelín
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Trvalá prúdová zaťažiteľnosť vodičov a káblov v prostrediach s rôznou tepelnou vodivosťou.
Názov témy anglicky:
Current-carrying capacities of wires and cables in environments with different thermal conductivity.
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Anton Beláň, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Juraj Packa, PhD.
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov:1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Trvalá prúdová zaťažiteľnosť káblových trás je dôležitým parametrom z hľadiska ekonomického, ako aj bezpečnostného. Limitujúcim faktorom prúdovej zaťažiteľnosti je prierez vodičov, materiál izolácie, spôsob uloženia, počet zaťažených vodičov, okolitá teplota a v neposlednom rade aj tepelnoizolačné vlastnosti prostredí, ktorými vodiče prechádzajú pozdĺž ich trasy. V teoretickej časti bakalárskej práce študent spracuje rešerš o možných vplyvoch na trvalú prúdovú zaťažiteľnosť vodičov a káblov a analyzuje vplyvy teploty na vlastnosti a životnosť elektroizolačných materiálov. V experimentálnej časti zrealizuje meranie oteplenia vodičov pri prechode s prostrediami s rôznou tepelnou vodivosťou.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ENE elektroenergetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.