21. 9. 2019  23:26 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Numerické metódy výpočtu parametrov slnečných článkov
Názov témy anglicky: Numerical methods of the solar cells parameters computation
Stav témy: schválené (doc. Ing. Anton Beláň, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Vladimír Ďurman, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Vladimír Ďurman, PhD.
Abstrakt: Z odbornej literatúry je známy veľký počet výpočtových metód, pomocou ktorých zisťujeme parametre slnečných článkov, na základe meraní za tmy alebo pri osvetlení. Cieľ bakalárskej práce spočíva v porovnaní stability a presnosti vybraných metód výpočtu parametrov a aplikácia týchto metód na predložené výsledky meraní zaťažovacích charakteristík slnečných článkov. Zadanie: 1. Na základe údajov z literatúry vypracujte prehľad spôsobov výpočtu parametrov slnečných článkov. 2. Aplikujte vybrané výpočtové metódy na predložené súbory meraní zaťažovacích charakteristík slnečných článkov. 3. Výsledky výpočtov spracujte a porovnajte jednotlivé metódy z hľadiska použitia v praxi.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ENE elektroenergetikaB-ENE-EE Elektroenergetika-- nezadané --
B-ENE elektroenergetikaB-ENE-TEE Technológie v elektroenergetike-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.