Oct 17, 2019   2:55 p.m. Hedviga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Homogenizácia katastrálneho mapového diela
Title of topic in English: Homogenisation of the cadastral map collection
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Surveying - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
Annotation: Metódy hodnotenia máp katastra - priame a nepriame ukazovatele kvality. Bilancia súčasných postupov obnovy katastrálneho operátu (OKO) vo väzbe na heterogénny fond máp katastra. Komplexný pohľad na mapy katastra poukazuje na akútnu potrebu navrhnúť nový model inovácie požiadaviek a potrieb OKO. Jednou z možných inovácii je využitie fotogrametrických metód merania pre účely katastra nehnuteľností. Časové a technické aspekty kompatibility týchto postupov nie sú doposiaľ vyhodnotené. Nová forma OKO, ktorá flexibilne pristupuje k stanoveniu hranice obnovy a voľbe metódy merania podľa špecifických podmienok konkrétneho územia je odpoveďou na hľadanie rýchleho a finančne nenáročného postupu zlepšenia katastrálneho mapového diela.
Annotation in English: Methods of cadastral maps evaluation - direct and indirect indicators of quality. Assessment of current procedures of cadastral operate renewal (COR) in relation to the heterogeneous body of cadastral maps. Comprehensive view of cadastral maps shows a pressing need to develop a new model for innovation of requirements and needs of COR. One of the possible innovations is the use of photogrammetric methods of measurement for cadastral purposes. The temporal and technical aspects of compatibility of these procedures have not been assessed up to now. The new form of COR with its flexible approach to the establishing of the renewal boundaries and to the selection of measurement methods based on the specific conditions in a particular territory is a solution in the search for a fast and inexpensive way of improvement of the cadastral map collection.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-GAK4 Geodesy and Cartography