Oct 14, 2019   2:56 a.m. Boris
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Historické okno a možnosti jeho uplatnenia v súčasnej stavebnej praxi v oblasti pamiatkovej obnovy.
Title of topic in English: Historical window and possibilities of its application in contemporary building practice in the field of monument conservation..
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Architecture - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.
Annotation: Okno patrí k stavebným prvkom, ktoré svojim technicko-konštrukčným a architektonickým riešením podstatným spôsobom ovplyvňujú výraz architektúry. Okná kontrolujú prienik svetla, vzduchu a zvuku. V dejinách staviteľstva navrhovaním rôznych typov okien a prekonávaním obmedzení, ktoré diktovali konštrukčné metódy a stavebný materiál, sa stavitelia a architekti pokúšali o zlepšenie osvetlenia, teploty a vlhkosti budov. V snahe zabezpečiť vysokú mieru komfortu a zároveň zachovať energetickú efektívnosť a a primeranosť finančných nákladov stále viac vytláčajú okná z nových materiálov autentické historické výplne okenných otvorov. Vzhľadom na alarmujúci úbytok historických okien, je vysoko žiadúci ich systematický výskum a súpis. Práca sa vo výskumnej časti zameria na mapovanie a dokumentáciu zachovaných artefaktov in situ a využije aj nespracovaný dokumentačný materiál uložený v archíve Pamiatkového úradu SR. Vo vedeckej časti komparáciou vybraného typu tradičnej a novodobej výplne a ďalších metód výskumu, preverí možnosti stavebno-technického a konštrukčného riešenia drevenej výplne pri rešpektovaní požiadavky energetickej efektívnosti ako aj zachovania pamiatkovej hodnoty historických stavieb. Téma dizertačnej práce zapadá do širšieho rámca výskumu historických stavieb a dejín stavebnej kultúry. Jej výsledky budú využiteľné v praxi pamiatkovej starostlivosti.
Annotation in English: The window is one of the building elements that significantly influence the expression of architecture with its technical design and architectural design. In an effort to ensure a high level of comfort and to maintain energy efficiency and the adequacy of financial costs, windows from new materials push out authentic historic windows. Due to the alarming loss of historic windows, their systematic research and inventory is highly desirable. The work will focus on mapping and documenting preserved artefacts in situ. The scientific part will examine the possibilities of building-technical and constructional solution of wooden paneling while respecting the energy efficiency requirement as well as preservation of historical values of historical buildings. The topic of the dissertation fits into a broader framework of research into historical buildings and the history of building culture. Its results will be useful in the practice of conservation.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Omezení dle studia
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

Programme
D-TKPS4 Theory and Structures of Buildings