Jun 19, 2019   1:04 a.m. Alfréd
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Počítačová simulácia pri ochrane pamiatok a obnove historických budov
Title of topic in English: Numerical simulation in the protection of monuments and restoration of historic buildings
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Building Structures - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer
Annotation: Počítačom podporované stavebno-fyzikálne modelovanie sa pri ochrane stavebných pamiatok a obnove historických budov používa zriedkavo. Príčiny sú rôzne, napr. jednorázový a často nerentabilný charakter projektov, ťažké získavanie realistických vstupných dát a pod. Napriek tomu však má počítačom podporované stavebno-fyzikálne modelovanie veľký potenciál, napr. pri návrhu vetrania a osvetlenia vnútorných priestorov, či využívania moderných technológií vykurovania a chladenia. Cieľom práce je zmapovať stav v tejto oblasti a demonštrovať potenciál, ktorý počítačom podporované stavebno-fyzikálne modelovanie pri ochrane pamiatok a obnove historických budov má, formou vytvorenia detailného počítačom podporovaného simulačného modelu zvoleného objektu alebo obecného počítačového simulačného modelu využiteľného pre rutinné výpočty.
Annotation in English: The computer-aided building performance modeling is rarely used in the area of protection of architectural monuments and restoring historic buildings. The causes are various, e.g. individual and often unprofitable nature of the projects, heavy complications with obtaining realistic input data and the like. Nevertheless, the computer-aided building performance modeling has a great potential, e.g. in the design of ventilation and day-lighting of interior spaces, and the use of modern technologies for heating and cooling as well. The aim of planned work is to map the situation in this area and demonstrate the potential of the computer-aided building performance modeling in the protection of monuments and restoration of historic buildings through the creation of a detailed computer-aided simulation model of selected object or a computer-aided simulation model, which could be used for routine calculations.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-TKPS4 Theory and Structures of Buildings -- not entered -- -- not entered --
D-TKPS4xA Theory and Structures of Buildings (in english language)-- not entered -- -- not entered --