May 25, 2019   11:12 a.m. Urban
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: EEG signály a personalizované riadenie v reálnom čase
Title of topic in English: EEG signals and real-time control
State of topic: approved (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics - MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.
Annotation: Téma je nadväzujúcou na projekt Think and Go - riadenie elektrického vozíka pre hendikepovaných EEG signálmi(mimikou, myšlienkami). Cieľom je analyzovať existujúce postupy vyhodnocovania EEG signálov najmä vo frekvenčnom spektre (pomocou rôznych algoritmov) , na základe zozbieraných dát (cez EPOC) analyzovať vhodné typy signálov a vzorov vhodných pre personalizované riadenie(prispôsobené pre 1 človeka, nie platných všeobecne pre širšiu skupinu ľudí). Ďalším krokom je návrh a implementácia vybraných postupov a algoritmov v matlabe na identifikáciu vzorov EEG signálov vhodných pre personalizované riadenie, ich testovanie tak v prostredí Matlab ako aj reálne overenie prostredníctvom vozíka. Výsledný návrh a algoritmus bude vybraný na základe vopred definovaných parametrov (vhodnosť pre riadenie v reálnom čase, spoľahlivosť..) a reálne integrovaný na vozíku. V práci sa predpokladá aj návrh a vytvorenie 3D modelu vozíka pre jednoduchšie testovanie.
Annotation in English: The thesis is a follow-up to the Think and Go project - driving an electric wheelchair for disabled people by EEG signals (mimics, thoughts). The aim is to analyze existing procedures for evaluating EEG signals, especially in frequency spectrum (using different algorithms), based on the acquired data (via EPOC) analyze appropriate signal types and designs suitable for personalized control (adopted for 1 person, not applicable in general to a wider group of people) . The next step is to design and implement (in Matlab) selected approaches and algorithms to identify patterns of EEG signals suitable for personalized control, testing them both in Matlab environment and real-world wheelchair verification. The resulting design and algorithm will be selected based on predefined parameters (suitability for real-time control, reliability ...) and real integrated on the wheelchair. Designing and creating a 3D wheelcahir model for easier testing is also included.



Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-AAIP Process Automation and Informatization-- not entered -- -- not entered --