24. 10. 2019  7:27 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: EEG signály a personalizované riadenie v reálnom čase
Názov témy anglicky: EEG signals and real-time control
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.
Anotácia: Téma je nadväzujúcou na projekt Think and Go - riadenie elektrického vozíka pre hendikepovaných EEG signálmi(mimikou, myšlienkami). Cieľom je analyzovať existujúce postupy vyhodnocovania EEG signálov najmä vo frekvenčnom spektre (pomocou rôznych algoritmov) , na základe zozbieraných dát (cez EPOC) analyzovať vhodné typy signálov a vzorov vhodných pre personalizované riadenie(prispôsobené pre 1 človeka, nie platných všeobecne pre širšiu skupinu ľudí). Ďalším krokom je návrh a implementácia vybraných postupov a algoritmov v matlabe na identifikáciu vzorov EEG signálov vhodných pre personalizované riadenie, ich testovanie tak v prostredí Matlab ako aj reálne overenie prostredníctvom vozíka. Výsledný návrh a algoritmus bude vybraný na základe vopred definovaných parametrov (vhodnosť pre riadenie v reálnom čase, spoľahlivosť..) a reálne integrovaný na vozíku. V práci sa predpokladá aj návrh a vytvorenie 3D modelu vozíka pre jednoduchšie testovanie.
Anotácia anglicky: The thesis is a follow-up to the Think and Go project - driving an electric wheelchair for disabled people by EEG signals (mimics, thoughts). The aim is to analyze existing procedures for evaluating EEG signals, especially in frequency spectrum (using different algorithms), based on the acquired data (via EPOC) analyze appropriate signal types and designs suitable for personalized control (adopted for 1 person, not applicable in general to a wider group of people) . The next step is to design and implement (in Matlab) selected approaches and algorithms to identify patterns of EEG signals suitable for personalized control, testing them both in Matlab environment and real-world wheelchair verification. The resulting design and algorithm will be selected based on predefined parameters (suitability for real-time control, reliability ...) and real integrated on the wheelchair. Designing and creating a 3D wheelcahir model for easier testing is also included.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-AAIP automatizácia a informatizácia procesov